Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan esityksen perusteella toimitusjohtajan palkitsemisesta. 

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan esityksen perusteella toimitusjohtajan palkitsemisesta. 

Siilin toimitusjohtajana 1.1.2019–31.10.2019 toimi Timo Luhtaniemi, ja 1.11.2019 alkaen on toimitusjohtajana toiminut Marko Somerma.

Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu peruspalkasta, joka sisältää autoedun, sekä asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä tulospalkkiosta ja pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään liittyvistä yhtiön optioista.

Toimitusjohtajalla on oikeus työntekijän eläkelain mukaiseen työeläkkeeseen. Yhtiöllä ei ole lisäeläkevakuutusta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla on oikeus normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen. Irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta.

Tilikaudella 2019 toimitusjohtaja Marko Somermalle suoriteperusteella kohdistetut palkat ja palkkiot 1.11.2019–31.12.2019 on esitetty seuraavassa taulukossa:

 

Marko Somerma – EUR

2019

Peruspalkka luontoisetuineen

42 340

Tulospalkka

0

yhteensä

42 340

 

Toimitusjohtaja Marko Somerma ei omistanut 31.12.2019 yhtiön osakkeita.

Tilikaudella 2019 edelliselle toimitusjohtajalle (1.1.–31.10.2019) suoriteperusteella kohdistetut palkat ja palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

 

Timo Luhtaniemi – EUR

2019

Peruspalkka luontoisetuineen

225 000

Tulospalkka

93 555

yhteensä

318 555

 

Lisäksi entiselle toimitusjohtajalle suoritettiin irtisanomiseen liittyen 6 kuukauden palkka sekä 6 kuukauden palkkaa vastaava summa erokorvauksena, yhteensä 270 000 euroa.

Edellisen toimitusjohtajan hallussa oli 31.12.2019 yhteensä 18 000 kannustinjärjestelmään 2016–2020 (2016A) sekä optio-ohjelmaan 2018B liittyviä optio-oikeuksia 1 200 sekä optio-ohjelmaan 2018C liittyviä optio-oikeuksia 3 250.

Entinen toimitusjohtaja omisti 31.12.2019 644 yhtiön osaketta; ja toimitusjohtajan määräysvaltayhteisö Erina Oy 816 000 yhtiön osaketta.