Yhtiötiedote 11.4.

Siili Solutionsin osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 11.4.2016 klo 16.30

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 11.4.2016, klo 16.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Siili Solutions Oyj:n ("Siili" tai "Yhtiö") osakeanti (”Osakeanti”) on ylimerkitty, minkä vuoksi Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen niin instituutio- kuin yleisöannin keskeyttämisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti tänään 11.4.2016 klo 16.30.

Yhtiön Osakeannissa tarjottujen uusien osakkeiden (”Tarjotut Osakkeet”) merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 4.4.2016. Tarjottujen Osakkeiden kysyntä oli vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien että yleisö­annin sijoittajien keskuudessa ja Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakeannissa tarjottiin enintään 500 000 Tarjottua Osaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”). 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 13.4.2016 Osakeannin toteuttamisesta, Tarjottujen Osakkeiden lopullisesta määrästä ja jakautumisesta Yleisöannin ja Instituutioannin välillä sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaatiosta ja Osakeannissa annettujen Sitoumusten ja merkintätarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Osakeannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/osakeanti2016 arviolta 13.4.2016. Tarjotut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.4.2016. Kaupankäynnin Yhtiön kaikilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 20.4.2016.

Toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi:

”Olen ylpeä ja iloinen laajasta kiinnostuksesta osakeantiimme, jonka  moninkertainen ylimerkintä on viesti siitä, että sijoittajat näkevät digitalisaation mukanaan tuoman murroksen ja Siilin roolin tässä kehityksessä. Haluan kiittää kaikkia osakeantiimme osallistuneita luottamuksesta. Tervetuloa kanssamme matkalle kohti digitalisoituvaa maailmaa.”
 

Siili Solutions Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti:samuli.siljamaki(at)siili.com 

Hyväksytty neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

 

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

HUOMAUTUS 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.