Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Siili Solutions Oyj on noudattanut 30.3.2016 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (corporate governance) kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi

Siili Solutions Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiökokouksen hyväksymää yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.  

Ennen 30.3.2016 yhtiö on toiminut First North Finland -markkinapaikan sääntöjen ja määräyksien mukaisesti, joiden pohjalta on julkaistu vuotta 2015 koskeva hallinto- ja ohjausjärjestelmä.

Selvitys Siilin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys Siilin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys Siilin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys Siilin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (First North)