Muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja valmistelee esityksen HR-valiokunnalle.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää hallituksen HR-valiokunnan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja valmistelee esityksen HR-valiokunnalle.

Yhtiön muun johtoryhmän palkkaus perustuu peruspalkkaan ja tulospalkkioon, jonka tavoiteosuus tilikaudella 2019 oli 30 % peruspalkasta ja maksimiosuus 40 % peruspalkasta. Tulospalkkion tavoitteet pohjautuivat yhtiön liikevaihtoon, käyttökatteeseen (EBITDA) ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus työntekijän eläkelain mukaiseen työeläkkeeseen. Yhtiöllä ei ole lisäeläkevakuutusta johtoryhmän jäsenille.

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimusten irtisanomisaika on kuusi kuukautta johtajan puolelta ja yhdeksän kuukautta yhtiön puolelta. Erillistä erokorvausta ei ole sovittu. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus, joka velvoittaa yhtiön maksamaan kuuden kuukauden ajan 60% johtajan kiinteää palkkaa vastaavan kuukausittaisen korvauksen, mikäli yhtiö edellyttää johtajalta kilpailukieltoa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tilikaudella 2019 muulle johdolle suoriteperusteella kohdistetut palkat ja palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Muu johtoryhmä – EUR

2019

Peruspalkka luontoisetuineen

         1 317 025

Tulospalkkio

           261 614

yhteensä

1 578 639

 

Muun johtoryhmän hallussa oli 31.12.2019 yhteensä 87 000 kannustinjärjestelmään 2016–2020 (2016A) liittyvää optio-oikeutta, optio-ohjelmaan 2018B liittyviä optio-oikeuksia 16 800 sekä optio-ohjelmaan 2018C liittyviä optio-oikeuksia 22 000. Lisäksi muun johtoryhmän hallussa on 1 068 kannustinjärjestelmään 2019A liittyvää optio-oikeutta.

Kannustinjärjestelmän osakeomistukseen liittyen muulla johtoryhmällä on yhtiöltä markkinaehtoinen korollinen yhteensä 226 958 euron suuruinen laina, jonka vakuudeksi on pantattu heidän omistamia yhtiön osakkeita.

Tilikauden lopussa 31.12.2019 johtoryhmän jäsenet omistivat joko suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta yhteensä 54 746 yhtiön osaketta.