Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2020–2022

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Siili Solutions Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän Siili-konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2022 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmään osallistuminen edellyttää johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Johtoryhmän jäsenen on kasvatettava omistustaan ja/tai pidettävä hallituksen päättämä määrä jo omistamiansa yhtiön osakkeita. Jos johtoryhmän jäsen myy näitä osakkeitaan ennen palkkion maksamista, hänen enimmäispalkkiotaan alennetaan samassa suhteessa. Osana järjestelmää yhtiön toimitusjohtaja hankkii yhtiön osakkeita 250 000 eurolla.

Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Yhtiön muun johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona hänelle maksetut osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkaansa.

Ansaintajaksolta 2020–2022 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 25 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Mahdolliset palkkiot maksetaan viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2018

Siili Solutions Oyj:n hallitus on kokouksessaan 10.9.2018 päättänyt Siili Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 67 200 merkitään tunnuksella 2018B ja 32 500 merkitään tunnuksella 2018C.

Optio-oikeudella 2018B ja 2018C merkittävän osakkeen merkintähinta on 11,93 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 15.8.2018 – 28.8.2018. Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja varojenjaon määrällä.

Optio-oikeuksilla 2018B ja 2018C merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.2.2021 – 31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen kummallekin optiolajille erikseen asettamat yhtiön osakekurssiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät kriteerit täyty.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Optio-oikeuksien 2018C saaminen edellyttää, että avainhenkilöt omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava 1.2.2021 asti.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 100 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Yhden optio-oikeuden 2018B teoreettinen markkina-arvo on noin 0,15 euroa per optio-oikeus ja yhden optio-oikeuden 2018C teoreettinen markkina-arvo noin 0,03 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 11 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä option binomiaali –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 11,93 euroa, osakkeen merkintähinta 11,93 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 2,5 vuotta ja volatiliteetti 25 %. Markkina-arvon laskemisessa on markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon se, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Ohessa optio-oikeuksien ehdot.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2016

Siili Solutions Oyj:n hallitus on kokouksessaan 8.6.2016 päättänyt Siili Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 antaman valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 337 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2019—31.12.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla 1.1.2019—30.6.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, mikä vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 9.5.—3.6.2016.

Yhden optio-oikeuden 2016 teoreettinen markkina-arvo on noin 0,50 euroa / optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2016 teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 168 500 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä option binomiaali-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 7,50 euroa, osakkeen merkintähinta 7,50 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 28 %. Markkina-arvon laskemisessa on markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon se, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Konsernin johtoryhmän jäsenten ja puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016 saaminen edellyttää, että he omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka kun optio-ohjelma päättyy 31.12.2020. Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus on päättänyt tarjota avainhenkilöille, joilta edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina on yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa ja laina on maksettava takaisin viimeistään 31.12.2020.

Ohessa optio-oikeuksien ehdot.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2013

Yhtiöllä on ollut avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016.

Avainhenkilöiden hallussa oli tilikauden 2015 päättyessä 31.12.2015 järjestelmän piiriin kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 56 350. Lisäksi yhtiön hallussa oli 2 650 optio-oikeutta.

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 päätti osakkeiden jakamisesta eli osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla osakeannilla. Samaan kokonaisuuteen liittyen yhtiökokous päätti päivittää 11.10.2013 päätettyjen ja 22.11.2013 rekisteröityjen optio-oikeuksien ehtoja osakkeiden jakamisen johdosta siten, että yhdellä (1) optio-oikeudella on oikeus merkitä kolme (3) uutta osaketta 8,86 euron kokonaismerkintähintaan.  Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä nousee muutoksen johdosta 177.000 osakkeeseen. Optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän ehto muutetaan siten, että yhtiön osakkeen arvo kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna on aikavälillä 1.1.2016 - 23.3.2016 koko jakson aikana vähintään kahdeksantoista (18) euroa tai aikavälillä 24.3. - 31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään kuusi (6) euroa. Hallitus valtuutetaan tekemään ehtoihin osakkeiden jakamisesta johtuvia teknisluontoisia muutoksia. Muilta osin optio-oikeuksien ehdot säilyvät muuttumattomina.

Ohessa optio-oikeuksien ja suunnatun osakeannin ehdot.