Henkilötietolain (523/1999) 10 mukainen rekrytointirekisteri

1. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

 

2. Rekisterin pitäjä

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

Puh: +358503598262

www.siili.com

 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kristiina Burtsoff

Siili Solutions Oyj, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

Puh: +358503598262

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käytetään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemiseen Siili Solutions Oyj:n tai sen asiakkaan avoimeksi ilmoittamaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös Siili Solutions Oyj:n ja asiakasyrityksen väliseen kommunikointiin, kehittämiseen sekä päivittäiseen operatiiviseen toimintaan, mikäli se koskee Siili Solutions Oyj:n ja sen asiakasyrityksen välistä toimeksiantoa sekä sen täyttämistä.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai henkilötietolain mukaiseen asialliseen yhteyteen.

Työnhakijoiden tietoja säilytetään lain mukaiset kaksi (2) vuotta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

•Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)

•Hakijan koulutus- ja työhistoria

•Hakijan osaamista ja työkokemusta kuvaavat tiedot

•Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä

•Hakijan antamat vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään sekä henkilö- että soveltuvuusarviotesteistä.

 

7. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Siili Solutions Oyj:n tai sen asiakkaan ulkopuolisille tahoille ilman työntekijän antamaa suostumusta. Muutoin Siili Solutions Oyj voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Henkilötietojen teknisestä käsittelystä johtuvien seikkojen vuoksi osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Siili Solutions Oyj:n käyttämien alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

8. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin 

Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

 

9. Rekisterin suojaaminen ja käyttöoikeudet

Henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Rekisterin käyttöä seurataan ja valvotaan Siili Solutions Oyj:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 3 sanotulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.