Digitaalisten palveluiden koko elinkaari

Tavoitteenamme on auttaa sinua ratkaisemaan ongelmia ja kasvattamaan liiketoimintaasi. Millaisiin haasteisiin kaipaat apuamme?

siili_icon-offerings-full_lifecycle_design_and_development_of_digital_services

Digitaalinen kehitys ja design koko palvelusi elinkaarelle

 • Tutkimus ja ymmärryksen syventäminen

  • Menestyvät tuotteet ja palvelut perustuvat kontekstin, kulttuurin, arvonluonnin, teknisen ympäristön ja asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämiseen. Autamme asiakkaitamme luovimaan keskellä monimutkaisia haasteita ja päätöksiä tarjoamalla palveluja edellä mainittujen ymmärtämiseen ja toimenpiteiden tekemiseen ymmärryksen pohjalta. Tarkastelemme haasteita kokonaisvaltaisesti yhdistämällä tasapainoisesti teknologian, ihmisen ja liiketoiminnan näkökulmia. Näin luomme vakaan pohjan seuraaville toimenpiteille.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Liiketoimintamuotoilu, palvelumuotoilu, tuotemuotoilu, sekä kokemussuunnittelu

  • Sovellamme asiantuntemustamme liiketoiminnan, palveluiden, tuotteiden ja kokemusten suunnitteluun. Autamme muotoilemaan houkuttelevia ratkaisuja, jotka ovat liiketoimintamielessä kannattavia sekä toteuttamiskelpoisia, ja haluttavia loppuasiakkaille. Ihmislähtöisyys, läpinäkyvä yhteistyö sekä vaikutushakuisuus ovat suunnittelutyömme keskiössä.

   Meille liiketoiminnan suunnittelu tarkoittaa liiketoimintamallien, strategioiden ja arvolupausten suunnittelua sekä vaikutusten mittaamista. Palvelumuotoilussa suunnittelemme sekä palvelukokemuksia, että keinot niiden tuottamiseen ja pyörittämiseen. Kokemussuunnittelu on osa kaikkea, mitä teemme. Myös tuotesuunnittelu on ajattelutapa, joka auttaa meitä tarkastelemaan ratkaisuja kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, tekniikan, suunnittelun, markkinoinnin ja brändin kannalta.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Kokonaisarkkitehtuuri

  • Kokonaisarkkitehtuuri on organisaatioiden toimintajärjestelmän ja sen rakenteiden suunnittelua. Tämän suunnittelun kohteita voivat olla esimerkiksi ohjelmistot, alustapalvelut, tietorakenteet, toimintamallit tai jopa koko ekosysteemin arvovirta, ja suunnittelumenetelmät vaihtelevat tarkoituksen mukaan. Ohjelmistoarkkitehtuurin rakentaminen edellyttää päätöksiä, jotka koskevat järjestelmäkerrosten, integraatioiden, sisäisen rakenteen, kirjastojen ja työkalujen suunnittelua. Erilaiset arkkitehtuurikuvaukset mahdollistavat ICT-sovellusten arkkitehtuurin, alustojen ja liiketoimintojen kehittämisen ja niihin liittyvän päätöksenteon. Kaikki nämä voidaan mallintaa ja yhdistää osaksi organisaation kokonaisarkkitehtuuria.

   Me autamme sinua luomaan parhaat mahdolliset jatkuvasti kehittyvät arkkitehtuurit. Ketterän lähestymistavan ansiosta voimme analysoida arkkitehtuurin nykyisen tilan, suunnitella arkkitehtuurien tulevaa tilaa sekä ratkaista monimutkaisia systeemisiä ongelmia.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Ratkaisu- ja teknologia-arkkitehtuuri

  • Ratkaisuarkkitehtuuri on kaiken perusta, kun suunnittelemme ja toteutamme juuri oikeaa ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Huomioimme ratkaisuarkkitehtuurissa toimialakohtaiset ratkaisut sekä parhaat pilvikäytännöt.

   Ratkaisuarkkitehtuuri noudattaa kokonaisarkkitehtuurin periaatteita. Se auttaa muuntamaan liiketoiminnan vaatimukset visioksi, käyttäjätarinoiksi, teknologiavalinnoiksi ja työlistoiksi, joiden pohjalta voidaan luoda kestäviä tuotteita ja tuottavaa liiketoimintaa.

 • Ohjelmistokehitys

  • Ohjelmistokehitys kattaa ohjelmoinnin, dokumentoinnin, testauksen ja virheiden korjaukset, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään ohjelmistotuotteita. Olemme sitoutuneet ketterään ohjelmistokehitykseen, jossa vaatimuksia ja ratkaisuja kehitetään itseorganisoituvien tiimien yhteistyönä. Ketterä ohjelmistokehitys pohjautuu lean-ajatteluun, joka edistää mukautuvaa suunnittelua, varhaista toimitusta ja jatkuvaa parantamista.

   Joustavan ohjelmistokehityksen lisäksi olemme sitoutuneet luomaan kulttuurin ja ympäristön, jossa DevOps-toimintamallit mahdollistavat nopean, tiivistahtisen ja luotettavan ohjelmistojen rakentamisen, testauksen ja julkaisun.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Data Science

  • Datatieteen tarkoituksena on poimia tietoa ja oivalluksia eri muodoissa olevasta datasta. Erilaisilla menetelmillä, prosesseilla, algoritmeilla ja järjestelmillä tuotetaan jäsenneltyä ja jäsentelemätöntä tietoa, kuten taulukoita, kuvia ja transaktioita. Koneoppiminen on datatieteen ala. Siinä järjestelmät tunnistavat datasta malleja, joiden avulla koneet voivat suorittaa ihmisen kaltaisia kykyjä vaativia tehtäviä.

   Datatieteilijämme luovat datasta arvoa yhdistämällä syvällisen aihealueen ja liiketoiminnan tuntemuksen, ohjelmistotekniikan ja tieteelliset menetelmät. Ratkaisemme haastavimmatkin ongelmat, koskivat ne sitten suosittelujärjestelmiä, luonnollisen kielen käsittelyä, konenäköä tai syväoppimista.

 • Data Engineering

  • Data Engineering keskittyy organisaatioiden infrastruktuurin ja prosessien kehittämiseen. Siihen kuuluu arkkitehtuuri, tietojen keruu, tallentaminen ja käsittely sekä tiedon saattaminen datatieteilijöiden, analyytikoiden ja yrityskäyttäjien saataville. Tätä tarkoitusta varten on rakennettava ja tuotteistettava suorituskykyisiä ja luotettavia yrityksen dataputkia, joissa raakatiedot voidaan muuntaa haluttuun muotoon pilvi- tai hybridiympäristössä.

   Me suhtaudumme dataan kokonaisvaltaisesti. Palvelumme kattavat dataputkien ja tietovarojen kehittämisen lisäksi muita datan- ja tiedonhallintaan liittyviä osa-alueita, kuten tietohallinnon, tietojen laadun, ydintiedon, tietosuojan ja tietoturvan. Tiedosta on muodostumassa liiketoiminnan kriittinen osa-alue, ja me voimme auttaa luomaan johdonmukaisia, kestäviä ja laadukkaita dataprosesseja.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Ylläpito ja jatkuvat palvelut

  • Jokaisella digitaalisella palvelulla on oma elinkaarensa kehityksestä ylläpitoon, niin kauan kuin palvelu tuottaa liiketoiminta-arvoa. Me tarjoamme ketteriä jatkuvia kokonaispalveluita, joiden avulla liiketoiminta ei keskeydy mahdollisten ongelmien tai ennakoivia toimia tai integraatioita vaativien uusien ominaisuuksien vuoksi. Jatkuvat palvelumme varmistavat sijoitustuoton ja hallitun kustannustehokkuuden ratkaisun koko elinkaaren ajan.

   Suurin osa nykyisistä digitaalisista sovelluksista toimii pilvialustoilla. Me autamme valitsemaan parhaan alustan ratkaisuasi varten ja varmistamme, että ratkaisu säilyy yhteensopivana alustan kanssa, integraatiot ovat toimivia ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Jatkuva yhteistyö asiakkaan kanssa eri hallintotasoilla on olennaisen tärkeää, jotta voimme tarjota laadukasta palvelua ja reagoida mahdollisiin muutostarpeisiin nopeasti.

siili_icon-offerings-future_digital_opportunities

Tulevaisuuden digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen

 • Digitaalisuuden mahdollisuudet, visiot ja strategiat

  • Jos yritys ei innovoi, se kadottaa lopulta kilpailukykynsä. Me autamme asiakkaitamme löytämään uusia mahdollisuuksia kehittää operaatioita, tuotteita ja palveluja, sekä parantaa olemassa olevia. Suunnittelemme myös keinot, joiden avulla mahdollisuuksiin voidaan tarttua.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Luova teknologia

  • Uusi teknologia avaa mahdollisuuksia. Luovan teknologian palveluissamme yhdistyvät suunnittelu- ja tekninen osaaminen. Palvelumme avulla voimme tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita tai testata uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Viime aikoina olemme työskennelleet muun muassa esineiden internetin, virtuaalitodellisuuden, laajennettu todellisuuden, tekoälyn, koneoppimisen, lohkoketjujen ja kvanttilaskennan parissa.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Ketterä liiketoiminnan kehitys

  • Ketterä liiketoiminnan kehittäminen on iteratiivinen tapa luoda uutta digitaalista liiketoimintaa, palveluita ja tuotteita. Sovellamme rakenna-mittaa-opi-lähestymistapaa. Kun siihen yhdistetään growth design sekä prototypoiden kehittäminen, saadaan parhaiten markkinoille sopivat tuotteet.

   Autamme skaalaamaan ratkaisuja ensimmäisistä pilottiversioista MVP-versioiksi ja aina täysimittaiseen digitaaliseen liiketoimintaan saakka. Työ tehdään tiimeissä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näin tiedon kertyminen ja arvon muodostuminen tapahtuu siellä, missä pitääkin – asiakkaalla.

siili_icon-offerings-smart_operations

Älykkäämmät toimintatavat

 • Transformaatio ja muutosjohtaminen

  • Kilpailukyky nykymarkkinoilla edellyttää joustavuutta. Autamme organisoimaan ja toteuttamaan kehittämistoimet ketterästi ja ihmislähtöisesti. Tarjoamme muutosjohtamisen osaamista ja tukea yksittäiseen tarpeeseen sekä autamme suunnittelemaan ja viemään läpi muutosohjelmia.

   Lue asiakasprojektistamme
 • Palvelun tuottamisen ja operoinnin suunnittelu

  • Asiakaskokokemuksen lisäksi autamme asiakkaitamme suunnittelemaan taustalla tapahtuvia operaatioita, joiden avulla palvelu voidaan tuottaa ja tarjota halutunlaisena. Palvelun taustaoperaatioiden suunnittelu on aivan yhtä tärkeää kuin itse asiakaskokemuksen suunnittelu.

 • Innovaatio-ohjelmat ja tuki

  • Jos yritys ei innovoi, se menettää kilpailuetunsa. Innovoinnin on oltava jatkuvaa ja johdonmukaista. Autamme asiakkaita laatimaan, toteuttamaan ja skaalaamaan innovointitoimia päivittäisessä työssä ja tuemme innovointia ohjelmilla, täsmätehtävillä ja pienimittaisilla kokeiluilla.

 • Ohjelmistorobotiikka (RPA) ja älykäs automaatio

  • Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja arvonluonnin eri liiketoimintoihin, joissa suoritetaan toistuvia rutiinitehtäviä. Tämä uusi, mutta käytännössä todennettu teknologia automatisoi jatkuvat ja pitkästyttävät tehtävät, mikä parantaa tuottavuutta, työtyytyväisyyttä sekä pienentää kustannuksia. Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen myös yleisesti parantaa laatua, pienentää riskejä ja varmistaa hallittavuutta jokaisella liiketoiminta-alueella.

   Tarjoamme täyden skaalan älykkään automaation palveluita sekä ohjelmistorobotiikkaa jatkuvana palveluna (Robotics-as-a-Service, RaaS). RaaS on Siilin isännöimä ja ylläpitämä pilviratkaisu, jolla voidaan turvallisesti hallita ja ajaa ohjelmistorobotteja. Avoimen lähdekoodin teknologia tarjoaa vahvat tekniset ominaisuudet, skaalattavuuden ja kustannustehokkuuden ilman lisenssimaksuja. Ohjelmistorobotiikan kumppanina autamme asiakkaitamme keskittymään liiketoimintansa todellisiin tarpeisiin ja hyötyihin, ja jatkuvat tukipalvelumme varmistavat liiketoimintakriittisten prosessien luotettavan toiminnan.

   Intelligent Automation
 • Sisällönhallintajärjestelmät (CMS)

  • Sisällönhallintajärjestelmät ovat olleet markkinoilla jo yli 20 vuoden ajan. Käytännössä jokaisella organisaatiolla ja yrityksellä on oma julkinen verkkosivustonsa sekä mahdollisesti muita alisivustoja esimerkiksi tuotteita, kampanjoita ja palveluita varten. Nämä sivustot toimivat yhdellä tai usealla CMS-alustalla.

   Haasteena on tavoittaa käyttäjät persoonallisen sisällön ja houkuttelevan käyttöliittymän avulla. Verkkopalvelut ovat usein ensimmäinen ja yleisimmin käytetty kanava lähestyä yritysten ja organisaatioiden tuotteita ja palveluita. Tästä johtuen palveluiden käyttäjien toiminta sivustolla on ymmärrettävä puhuttelevan sisällön tarjoamiseksi ja käyttäjien sitoutumisen syventämiseksi. Tämän lisäksi voimme viedä palveluiden suunnittelun ja kehittämisen vielä pidemmälle alueille, joissa hyödynnetään esimerkiksi tekoälyn, koneoppimisen, chatbottien, IoT:n ja robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Suunnittelemme, kehitämme ja ylläpidämme julkisia verkkosivustoja, mutta myös muita sähköisen asioinnin palveluita.

   Lue asiakasprojektistamme
siili_icon-offerings-cloud_and_data_platforms

Pilvi- ja data-alustat

 • Pilvimigraatio

  • Migraatio on muutakin kuin pelkkää muutoshallintaa. Se muuttaa organisaation tavan kommunikoida ja luoda arvoa. Yritys voi aloittaa Pilvi ensin -ajattelutavasta ja päätyä täysin integroiduksi pilvinatiivitoimijaksi hyödyntäen täyttä pilvikyvykkyyttä. Pilveen siirtyminen lyhentää innovaatiosykliä ja pienentää omistamisen kokonaiskustannuksia (TCO) missä tahansa yrityksessä.

   Olemme luotettu kumppani pilveen siirtyville yrityksille. Suunnittelemme asiakkaillemme migraation, tai asiantuntijamme ottavat pilvialustat käyttöön ja toteuttavat pilvipalvelut yhdessä asiakkaan kanssa.

   Tutustu meidän Siili Azure Studioon - Azure-osaajimme tyyssija.

 • Alustat ja niiden kehitys

  • Modernit käsityöläiset vastaavat ominaisuuksista, kuten tietoliikenteestä, joista ennen huolehti operatiivinen osasto. Oikein toteutetut pilvialustat tuovat toiminnan lähemmäksi tietojärjestelmäkehitystä. Kun ohjelmistokehitykseen yhdistetään pilvipalvelut, kuten koneoppiminen tai API Gateway, yrityksille avautuu aivan uusia mahdollisuuksia ja valmiuksia tuottaa nopeasti uutta arvoa.

   Me kehitämme toimittajasta riippumattomia alustaratkaisuja, ja tiivis yhteistyö datainsinöörien ja eri toiminnoista koostuvien tiimien kanssa takaa toimittamiemme pilviratkaisujen vakauden.

 • DataOps ja DevOps

  • DevOps on olennainen osa modernia ohjelmistokehitystä, varsinkin pilvessä. Kehitys- ja käyttöönottoputken automatisointi lyhentää innovaatiosyklejä ja tuotteen markkinoilletuontiaikaa sekä takaa parhaan mahdollisen laadun.

   DataOps on puolestaan lähestymistapa, joka lyhentää data-analytiikan syklejä parhailla käytännöillä ja DevOpsista valikoiduilla menetelmillä.

   Meille on kunnia-asia käyttää ohjelmistokehityksen elinkaaren toistuvien osien automatisoinnissa moderneja työkaluja ja menetelmiä, jotta käsityöläiset voivat keskittyä arvonluontiin.

   Lue tarina
 • Data-alustat

  • Data-alustat ovat tietolähtöisten organisaatioiden selkäranka. Ne ovat yhtenäinen ja kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksen heterogeenisten tietojen – kuten eräkäsitellyn datan ja usein toistuvien tapahtumien virran – keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelemiseen. Ideana on vauhdittaa arvonluontia organisaatiossa varmistamalla, että tieto on saatavilla ihan kaikkialla, huolimatta organisaation siiloista ja esteistä.

   Asiantuntijoillamme on vankka kokemus alustojen suunnittelusta ja arkkitehtuurista, toteuttamisesta ja käytöstä eri aloilla. Tarjoamme apua ja tukea modernin data-alustan koko käyttöiän ajan huolimatta siitä, valitaanko puhtaasti pilviperusteinen ratkaisu vai hybridiratkaisu.

 • Rajapintojen (API) hallinta

  • Rajapinnat pilvessä luovat aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkaille voidaan tarjota joko aivan uusia, tai jo pitkään käytössä olleita palveluja rajapintojen avulla. APIt ovat myös aivan uusi tapa synnyttää tuottoa ja kasvua hyödyntämällä palveluja ulkoisissa innovaatioissa ja mahdollistamalla kolmansien osapuolten laajennukset.

   Laadukkaat rajapinnat ovat aina osa Siilin räätälöityä ohjelmistokehitystä, oli kyseessä sitten yksityinen tai julkinen API.

 • Integraatiot

  • Modernit ohjelmistot perustuvat mikropalveluarkkitehtuuriin. Kasvava määrä erikoistuneita komponentteja ketjutetaan yhteen vaaditun toiminnallisuuden toteuttamista varten. Dataintegraatiossa eri lähteissä oleva data yhdistetään, jolloin käyttäjä saa yhtenäisen kuvan tiedosta. On erittäin tärkeää, että asiakkaalle tarjottu palvelu tukee saumattomasti erilaisia käyttöliittymiä. Tämä edellyttää hyvin suunniteltua järjestelmäintegraation arkkitehtuuria ja toteutusta.

   Integraatioarkkitehdeillämme on pitkä kokemus erilaisten integraatiomallien ja -alustojen kanssa työskentelystä. Pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita ratkaisuja valitsemalla parhaan tekniikan kutakin ympäristöä varten, oli kyseessä sitten perinteinen liikepalveluväylä (ESB) tai pilvinatiivi service mesh.

Siili Auto

Siili Auto

Jos haet autoteollisuuden digitalisointikumppania, Siili Auto:lla on kaikki tarvitsemasi tieto ja asiantuntemus.

Siili Auto on digitaalinen tuotekehitysstudio, joka keskittyy seuraavan sukupolven ajoneuvojen käyttöliittymään.

Lue lisää

Haluamme olla mukana luomassa seuraavaa versiotasi

Me rakastamme asiakkaitamme ja tutustumme mielellämme uusiin ihmisiin. Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää siitä, miten voimme auttaa sinua.